Språkval
  • Bakgrund & historik

2006
Kopparberg Mineral AB numer Copperstone Resources AB bildas och de första undersökningstillstånden beviljas.

2007
Bolaget fattar beslut att investera i en egen borrigg och aktien noteras på AktieTorget. Ett samarbete med Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB inleds beträffande järnmalm. Arbetet inom de egna undersökningstillstånden fortsätter.

2008
Nordic Iron Ore AB bildas tillsammans med Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB. Borrningar i Laxberget inleds och undersökningarna inom de övriga egna undersökningstill-stånden fortsätter.

2009
Ett avtal träffas med Lundin Mining AB om förvärv av Lundin Mining Exploration AB. Fortsatt arbete inom de egna undersökningstillstånden.

2010
Bolaget genomför förvärvet av Lundin Mining Exploration AB (namnändrat till Kopparberg Mining Exploration AB). Undersökningstillstånden för Håksbergsfältet säljs till Nordic Iron Ore AB och underlag för järnmalsprojektet utarbetas. NIO lämnar in ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession för Blötberget. Bolaget och Gold Ore Resources Ltd. tecknar en avsiktsförklaring om att bilda ett till lika delar ägt prospekteringsbolag med fokus på att i Skelleftefältet och dess omgivningar lokalisera och utveckla mineralförekomster till brytvärda malmer.

2011
Bolaget introducerades på NASDAQ OMX First North. En ansökan om bearbetnings-koncession för Tvistbogruvan lämnas in till Bergsstaten. Den första borrkampanjen i Håkansbodaprojektet genomförs och affären med Gold Ore Resources slutförs i och med att Norrliden Mining AB bildas. Nordic Iron Ore AB lämnar in ansökan om bearbetnings-koncession för Håksberg. NIO beviljas bearbetningskoncessioner för både Blötberget och Håksberg.

2012
Bolaget erhåller bearbetningskoncession för Tvistbogruvan och en mineraltillgångs-bedömning för Håkansbodaförekomsten och lämnar in ansökan om bearbetningskoncession för förekomsten. Norrliden Mining AB erhåller en nyuppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden. NIO genomför provbrytning i Blötberget och påbörjar ett större borrprogram i området Blötberget – Väsman, söder om Ludvika. NIO lämnar även in miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg.

2013
Kopparberg Mineral erhåller inledande resultat från diamantborrningar inom Håkansboda-projektet. Bergsstaten avslår Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan och Bolaget överklagar beslutet till Regeringen. Kopparberg Mineral genomför kaxborrningar vid Tvistbo som indikerar ett samband med den söderut belägna Norrgruvan. NIO erhåller en förnyad mineraltillgångsbedömning för Blötberget och södra Väsmanfältet samt träffar avsiktsförklaringar med Oxelösunds Hamn AB och Coal and Ore Trading Ltd.

2014
Regeringen avslår Bolagets ansökan om bearbetningskoncession men med andra skäl än Bergsstaten varför Bolaget överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen. Norrliden Mining AB annonserar Copperstoneprojektet som ett ”exploration target” om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter. Mandalay Resources Corp inträder som ny partner i Norrliden Mining AB. NIO erhåller miljötillstånd att återstarta gruvorna i Blötberget och Håksberg.

2015
Bolaget byter namn till Copperstone Resources AB, verksamheten omorganiseras och fokus för verksamheten förskjuts norrut. Samarbetet med Mandalay Resources löses upp och Bolaget blir ensam ägare till Copperstoneprojektet. Under våren delar Bolaget ut 45% av innehavet i NIO varefter NIO inte längre är ett intressebolag. Un­der hösten avslår Högsta Förvaltningsdomstolen Bolagets överklagande rörande koncessionsan­sökan för Håkansboda. Under hösten genomförs också den första egna borrkampanjen i Cop­perstone-projektet och resultaten konfirmerar den hypotes som låg bakom formuleringen av Cop­perstoneprojektet som ett ”exploration target”.

2016
Bolaget erhåller sina första egendefinierade mineraltillgångar på Copperstoneprojektet, 5,4 Mton @ 1,03 % kopparekvivalent. Arbetet med att utvärdera projektet fortgår. Bolaget genomför ytterligare diamantborrningar på Svartlidenom­rådet under sensommaren och höst. Under hös­ten kan Bolaget presentera en väl underbyggd hypotes om att delprojekten Svartliden-Eva inom Copperstone-projektet kan vara en koppar-guld porfyrmineralisering.

2017
Betydande mineraliseringar av hydrotermalt ursprung med porfyrkaraktär påträffade på djupet under Eva/Svartliden. Björn Israelsson och Chris McKnight nya styrelseledamöter. Länsstyrelsen i Norrbotten tillstyrker koncession för Eva-förekomsten, villkorat av vatten och rennäring. Chris McKnight blir ny VD. 

Webbdesign: Presens.nu