Språkval
  • Koncernen Copperstone Resources med
    dess dotter- och intressebolag

Dotterbolag

I dagsläget är Copperstone Resources en koncernstruktur med ett moderbolag noterat på Nasdaq OMX First North och tre dotterbolag:

• Copperstone Skellefteå AB som kan komma att blir det operativa prospekteringsbolaget i Skelleftefältet

• Argo AB som innehåller en kaxborrmaskin och som tillhandahållit borrtjänster internt i koncernen samt externt för kunders räkning

• Kopparberg Mining Exploration, det operativa prospekteringsbolaget i Bergslagen, innehåller idag bearbetningskoncessionen Tvistbo K nr 1.

Copperstone Skellefteå AB
Copperstone Skellefteå AB är ett 100 % helägt dotterbolag till Copperstone Resources AB. Under 2015, i samband med upplösning av ett tidigare samarbete, bytte företaget namn från Norrliden Mining AB till Copperstone Skellefteå AB. I dagsläget är samtliga tillstånd och koncessioner noterade i moderbolaget Copperstone Resources AB. Copperstone Skellefteå AB kan på sikt komma att bli Copperstone Resources aktiva prospekteringsbolag i Skelleftefältet.

Kopparberg Mining Exploration AB
Kopparberg Mining Exploration AB förvärvades den 18:e januari 2010 av (dåvarande) Kopparberg Mineral AB genom köp av samtliga aktier i Lundin Mining Exploration AB varvid namnet ändrades till Kopparberg Mining Exploration AB (KMEX). KMEX ingår därefter i koncernen Copperstone Resources AB (namnändrat från Kopparberg Mineral 2015). Under 2016 har ingen verksamhet bedrivits i Bolaget

Tvistbogruvan
Tidigare har Bolaget genomfört kaxborrningar samt analyser av dessa som stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna och 1 km söderut belägna Norrgruvan. Ytterligare geologiska/geofysiska studier behöver genomföras för att verifiera detta varefter ett kärnborrningsprogram utformas i syfte att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta mineraliseringar. I förlängningen söderut av stråket Tvistbogruvan-Norrgruvan ligger Gränsgruvan där Boliden nyligen ansökt om bearbetningskoncession.

Övriga projektområden
Kopparberg Mining Exploration har tre projektområden: Tomtebo, Meshatten och Såggården, alla i tidiga skeden av utveckling.

Argo AB
Bolaget bildades 2007-08-03 och ingår i koncernen Copperstone Resources AB. Bolagets verksamhet är att bedriva kaxborrning för prospektering efter malm och mineraler. Den 1:a september 2013 övertog Argo AB ett leasingkontrakt med Danske Finans från (dåvarande) Kopparberg Mineral AB för den kaxborrigg som används i verksamheten.

 


 

Webbdesign: Presens.nu