Språkval
  • Bolagsstyrningsstruktur

Copperstone iakttar aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören, vilken behandlar arbetsuppgifterna och rapporteringsskyldigheterna, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Denna arbetsordning revideras årligen i samband med årsstämma/konstituerande styrelsemöte.

Bolagsstyrningskodens (”Koden”) tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. First North vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som är relevanta.

  • Styrelseordförande

Michael MattsonMichael Mattsson
Född 1973, Diplomerad M.Sc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har, efter examen 1996, skapat sig en gedigen erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), affärsförhandlingar, börsintroduktioner, nyemissioner samt kapitalförvaltning på Enskilda Securities och Kaupthing samt arbetat såväl i Stockholm som New York.

Övriga styrelseuppdrag bl a Endomines AB.

Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 14 375 843.  • Verkställande Direktör

Michael MattsonChris McKnight
Geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska projekt i Afrika och Europa. F. McKnight grundade Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och sedan 2012 har McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets tekniska projektgeolog.


  • Styrelseledamot

Michael MattsonBjörn Israelsson
Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skelleftefältet och har praktiserat som gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord. Utbildad ekonomie magister, yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag. Israelsson ledde under en period ett fullserviceföretag. Utredningar av kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i yrkesuppgifterna.

Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000.

  • Styrelseledamot

Niclas LöwgrenNiclas Löwgren
Civ ek. från Stockholms Universitet. Privat investerare, vilket omfattat medverkan till finansiering och konsultarbete kopplat till såväl noterade som onoterade bolag. Niclas har tidigare arbetat med affärsutveckling samt sälj- och marknadsrelaterade frågor, företrädesvis inom finans och fastighetssektorn.

Övriga uppdrag: NextCell Pharma AB, styrelseledamot QuiaPEG Pharmaceuticals AB, styrelseledamot Omnivation AB.

Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 2 856 973.


  • Ledning

Chris McKnight, verkställande direktör (VD) Ekonomifunktion. Outsourcad kompetens tillsammans med VD. Styrelsen, som inom ramen för utskottsarbeten utöver ordinarie styrelsearbete, vid behov assisterar exempelvis inom statutory reporting (svenska språket) och Investor Relations.  • Revisor

Vid årstämman som hölls den 16 maj 2017 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 Gävle, med Annika Wedin, auktoriserad revisor som huvudansvarig.
 

Webbdesign: Presens.nu