Språkval
  • Flygmätningar

De geofysiska flygundersökningarna som bolaget besitter, genomfördes av Geoterrex, omfattar mätningar av det magnetiska fältet och TEM (time domain EM). Avståndet mellan flyglinjerna var 200 meter. Mätningarna anses kunna indikera elektriskt ledande kroppar ner till djup mellan 300 och 400 meter vilket är betydligt djupare än vad traditionell elektromagnetiska mätningar med t.ex. Max Min eller slingram kan.

Flygmätningen är den enda i sitt slag som utförts över de aktuella områdena. Att få samma information från markmätningar skulle kräva flera år och bli mycket kostsamt. Den norra delen av det flygmätta området i Skelleftefältet, inom vilket Evafyndigheten ligger, är synnerligen intressanta och är ur prospekteringshänseende jungfrulig mark.

Undersökningar med flyggeofysik är effektiva och relativt billiga per ytenhet speciellt i områden med omfattande moräntäcke liknande dem i Skelleftefältet. Kopparberg har en unik fördel som den enda ägaren av dessa icke offentliga flygmätningar.

Upptäckten av den mycket lönsamma Storlidengruvanbelägen 10 km norr om Malå i Västerbotten, är ett av resultaten från de flyggeofysiska mätningarna. Undersökningarna av en flygindikation i ett område där tidigare markundersökningar misslyckats att indikera en mineralisering, ledde till upptäckten av Storlidenmalmen.

Anomalin vid Storliden som NAN tillsammans med Boliden utvecklade till en lönsam gruva var bara en av de många som upptäcks av den luftburna undersökningen och det finns många anomalier som fortfarande är outforskade.


 

Webbdesign: Presens.nu