Språkval
  • Prospekteringsprocessen

Prospektering efter nya malmfyndigheter är en lång process vilken kan delas in i flera faser. I slutet av varje fas sker beslut om fortsatt arbete är motiverat eller om projektet ska avslutas.

Inledningsfas
I inledningsfasen går bolagets geologer och geofysiker igenom material från tidigare undersökningar. Informationen består av historisk gruvverksamhet, block- och hällfynd,
moränprovtagning, geofysikiska flygmätningar, eventuella markmätningar. Om ett område bedöms ha potential för en ekonomisk malmfyndighet ansöker Bolaget om undersökningstillstånd hos Bergsstaten.

Fas 1
Bolaget inleder egna undersökningar omfattande bl.a. geologisk kartering, geokemisk provtagning av t.ex. bottenmorän, hällar och varp samt geofysiska markmätning. Enstaka kärnborrhål görs också för att indikera eller undersöka en mineralisering. Är resultaten positiva och området bedöms ha potential för en ekonomisk fyndighet inleds fas 2.

Fas 2
När en mineralisering har konstaterats inleds arbetet med att undersöka denna. Det inledande relativt glesa borrprogrammet avser att ge ett underlag för att bedöma utsträckning, ungefärligt tonnage samt ungefärliga medelhalter. Borrhålen i denna fas placeras ofta med ett geostatistiskt bestämt avstånd mellan varandra i mineraliseringens
längdriktning.

Fas 3
Kärnborrningen fortsätter men nu med ett avstånd mellan borrprofilerna som medger en tonnage och haltberäkning som kan klassificeras som en ”indikerad mineraltillgång”. Samtidigt görs inledande anrikningstester samt därefter en s.k. ”prefeasibility”-studie. Under Fas 3 utförs också en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om bearbetningskoncession lämnas till Bergsstaten.

Fas 4
Säkerheten i mineraltillgångarna ökas genom ytterligare borrning och utökade anrikningsförsök genomförs. En beräkning av malmreserverna genomförs tillsammans med en slutlig ”feasibility”-studie. Om alla tester och studier utfaller positivt ansöks om miljötillstånd för brytning och förädling av malmen.

Fas 5
När alla tillstånd för brytning och förädling erhållits och om den slutliga ”feasibility”-studien utfaller positivt inleds arbetet med att finansiera uppbyggnaden av gruv- och processanläggningarna varefter beslut om en exploatering kan fattas. I slutet av Fas 5 startar produktionen i gruvan och bolaget erhåller inkomster från försäljning av malm eller dess vidareförädlade produkter.


 

Webbdesign: Presens.nu